Main content

ANVÄNDARVILLKOR

Tack för att du besöker vår webbplats som ägs och drivs av L'Oréal USA, Inc. (gemensamt ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Läs dessa användarvillkor (”användarvillkor”) noggrant innan du använder tjänsterna. DESSA ANVÄNDARVILLKOR ANGER DE JURIDISKT BINDANDE ANVÄNDARVILLKOREN FÖR DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS OCH EVENTUELLA RELATERADE TJÄNSTER, FUNKTIONER, INNEHÅLL, APPAR ELLER WIDGETS SOM ERBJUDS (”WEBBPLATSEN”) ELLER KÖP DU GÖR.

Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, användare som bidrar med innehåll, information och annat material eller tjänster på webbplatsen. Om du inte godkänner användarvillkoren har du inte rätt att bereda åtkomst till, visa, ladda ner eller på annat sätt använda webbplatsen eller köpa kosmetika, och du bör därför inte göra det.

Vi kan när som helst efter eget gottfinnande ändra, lägga till eller ta bort delar av dessa användarvillkor på en löpande basis. Det är ditt ansvar att kontrollera om dessa användarvillkor har ändrats innan du använder webbplatsen, och din fortsatta användning av webbplatsen efter att ändringar av dessa användarvillkor har publicerats utgör ditt godkännande av de eventuella ändringarna.

INTEGRITET

Vi har utvecklat en integritetspolicy för att informera dig om våra metoder med avseende på insamling, användning, avslöjande och skydd av personuppgifter. Du hittar integritetspolicyn, som är en del av dessa användarvillkor, på vår startsida, och genom att använda den här webbplatsen godkänner du villkoren i integritetspolicyn.

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR

Såvida inget annat anges är produkterna och tjänsterna på webbplatsen endast avsedda för personliga, icke-kommersiella ändamål. Du samtycker till att endast använda webbplatsen för lagliga, icke-kommersiella ändamål och i enlighet med alla internationella, federala, statliga och lokala lagar. Förutom vad som uttryckligen tillåts i dessa användarvillkor får du inte använda, reproducera, distribuera, dekonstruera, modifiera, kopiera, publicera, visa, överföra, anpassa, utforma, länka, hyra, leasa, låna, sälja, licensiera eller på något annat sätt utnyttja innehållet på webbplatsen.

BEHÖRIGHET

Du intygar och garanterar att du: (a) uppfyller myndighetsåldern i din jurisdiktion, (b) inte tidigare har stängts av eller tagits bort från webbplatsen, (c) inte har mer än ett (1) konto vid någon given tidpunkt för webbplatsen, (d) du endast kommer att förse oss med sann, korrekt, aktuell och fullständig information om du registrerar dig för ett konto och/eller beställningar (beskrivs nedan). Om vi tror eller misstänker att din information inte är sann, korrekt, aktuell eller fullständig, eller misstänker bedräglig användning av webbplatsen via automatiserade verktyg eller andra sätt, kan vi neka dig åtkomst eller stänga av dig från webbplatsen eller tjänsterna (eller någon del därav), och (e) att du har full makt och befogenhet att ingå i användarvillkoren och i detta syfte inte kommer att bryta mot något annat avtal som du är en del av.

DITT KONTO

När du skapar ett konto måste du ange ditt namn och din e-postadress och välja ett lösenord (gemensamt kallat din ”kontoinformation”) som du inte får överföra till eller dela med någon tredje part. Om någon använder vår webbplats eller våra tjänster med hjälp av din kontoinformation kommer vi att förlita oss på den kontoinformationen och kommer att anta att det verkligen är du eller din representant som använder webbplatsen och tjänsterna. Du är ensamt ansvarig för all användning av din kontoinformation och alla beställningar och aktiviteter som sker på eller i samband med kontot. Utan att begränsa några rättigheter som vi annars kan ha förbehåller vi oss rätten att vidta alla åtgärder som vi anser nödvändiga eller rimliga för att säkerställa säkerheten på webbplatsen och ditt konto, inklusive, men inte begränsat till, att avsluta ditt konto, ändra ditt lösenord, eller begära ytterligare information för att auktorisera transaktioner på ditt konto. Du samtycker till att vara ansvarig för alla handlingar eller utelämnanden från användare som besöker webbplatsen eller tjänsterna med din kontoinformation som, om de utförs av dig, skulle anses vara ett brott mot dessa användarvillkor. Du får aldrig använda någon annans konto utan kontoinnehavarens tillstånd. Meddela oss direkt om du blir medveten om att din kontoinformation används utan tillstånd. Du samtycker till att inte registrera mer än ett konto, registrera ett konto på uppdrag av en annan person än dig själv utan personens tillstånd, eller registrera ett konto för en grupp eller enhet.

ANVÄNDARINNEHÅLL

Vi välkomnar användarkommentarer, information och bidrag. Dessutom kan du och andra användare på webbplatsen från tid till annan ha möjlighet att publicera vissa idéer, begrepp, information, data, text, musik, ljudfiler, fotografier, grafik, videor, meddelanden, kommentarer om våra produkter, reklam och annat marknadsföringsmaterial eller evenemang, fakta, råd, ”tips”, åsikter och annat material (gemensamt kallat ”användarinnehåll”). Med förbehåll för vår integritetspolicy kommer allt användarinnehåll som du publicerar på denna webbplats att behandlas som icke-konfidentiellt och icke-äganderättsligt och kan ses av dig och/eller andra personer som använder webbplatsen. Du samtycker också till att vi, våra dotterbolag och våra licenstagare är fria att använda idéer, koncept, expertis eller tekniker som finns i användarinnehållet som du skickar till oss för något som helst ändamål, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter, tjänster samt innehåll som använder sådan information, utan någon fordran, meddelande, godkännande eller kompensation till dig.

Vi kan inte garantera att andra användare inte kopierar, ändrar, distribuerar eller på annat sätt använder användarinnehållet som du delar med oss. Så om du har en idé eller information som du vill hålla konfidentiell och/eller inte vill att andra ska använda ska du inte lägga upp den på webbplatsen. Vi och våra dotterbolag ansvarar inte för någon användares felaktiga användning eller missbruk av användarinnehållet som du lägger upp på webbplatsen.

Granskning av bidrag

Vi har ingen skyldighet att verifiera identiteten av användare när de är anslutna till webbplatsen eller att övervaka användarinnehåll som har tillhandahållits av användare. Du är underförstådd med att vi kan, men inte behöver övervaka, granska, redigera eller ta bort användarinnehåll som publiceras av dig och andra användare på webbplatsen. Vi och våra representanter förbehåller oss rätten att ändra, flytta, vägra, blockera eller ta bort användarinnehåll helt eller delvis, med eller utan skäl, och med eller utan förvarning. Vi och våra representanter förbehåller oss även rätten att bereda åtkomst till, läsa, bevara och lämna ut all information som vi rimligen tror är nödvändig för att: (i) uppfylla alla tillämpliga lagar, förordningar, rättsliga processer eller statliga krav, (ii) genomdriva dessa användarvillkor, inklusive undersökningar av potentiella överträdelser av villkoren, (iii) upptäcka, förhindra, eller på annat sätt ta itu med bedrägeri, säkerhet eller tekniska problem, (iv) svara på förfrågningar om användarsupport, eller (v) skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet, användare av webbplatsen och allmänheten.

ANVÄNDARBETEENDE

Genom att publicera användarinnehåll eller på annat sätt använda en kommunikationstjänst eller annan interaktiv tjänst som från tid till annan kan vara tillgänglig för dig på eller via webbplatsen, samtycker du till att du är den enda ansvariga personen och/eller enheten från vilken sådant användarinnehåll härrör. Du samtycket dessutom till att inte komma åt eller använda webbplatsen för något ändamål som är förbjudet enligt dessa användarvillkor. Du är ansvarig för alla dina aktiviteter i samband med webbplatsen.

Exempelvis, men inte begränsat till, samtycker du till att inte (och inte tillåta någon tredje part att) använda webbplatsen för att: (a) ladda upp, publicera, mejla eller på annat sätt överföra något användarinnehåll som är felaktigt, olagligt, skadligt, hotfullt, skamligt, kränkande, trakasserande, brottsligt, nedsättande, vulgärt, obscent, stötande, profant, ärekränkande, vilseledande, bedrägligt, inkräktande på annans privatliv, hatiskt eller innehåller eller skildrar nakenhet eller explicita eller grafiska beskrivningar, eller visar sexuella eller våldsamma handlingar (inklusive, men inte begränsat till, sexuellt språk av våldsam eller hotfull karaktär riktad mot en individ eller en grupp individer), eller som är på annat sätt olämpligt enligt vårt eget gottfinnande, (b) skada en person på något sätt, (c) ladda upp, publicera, mejla eller på annat sätt överföra användarinnehåll som (i) diskriminerar, skadar, förnedrar eller skrämmer en individ eller grupp individer baserat på otillåten klassificering, inklusive, men inte begränsat till, religion, kön, sexuell läggning, ras, färg, trosbekännelse, etnicitet, nationellt ursprung, medborgarskap, ålder, civilstånd, veteranstatus eller funktionshinder, (ii) gör intrång i en parts patent, varumärke, affärshemligheter, upphovsrätt, rätt till publicitet eller annan immateriell eller äganderättslig rättighet, och (iii) du har inte enligt någon lag eller något avtalsförhållande eller förtroendeförhållande att överföra information (såsom insiderinformation, intellektuell, äganderättsskyddad eller konfidentiell information som meddelats eller avslöjats som en del av anställningsförhållanden eller enligt sekretessavtal), (d) ladda upp, publicera, mejla, eller på annat sätt överföra material som innehåller virus eller annan datakod, filer, maskar, logiska bomber eller program som utformats för, eller är avsedda att avbryta, inaktivera, skada, förstöra eller begränsa webbplatsens funktion eller funktionen av programvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning, eller någon annan liknande destruktiv aktivitet, (e) erhålla obehörig åtkomst till system, data, lösenord eller annan information, (f) hindra eller störa webbplatsen eller servrarna eller nätverken som är kopplade till webbplatsen, eller inte följa några krav, procedurer, policyer eller bestämmelser för nätverk som är kopplade till webbplatsen, (g) avsiktligt eller oavsiktligt bryta mot någon tillämplig lokal, statlig, nationell eller internationell lag och eventuella regler, förordningar, föreskrifter, direktiv och liknande med rättslig verkan, (h) ladda upp, publicera, mejla eller på annat sätt överföra material, eller vidta andra åtgärder med avseende på din användning av webbplatsen, som kan utgöra, eller på annat sätt uppmuntra, kriminellt beteende eller uppförande som kan ge upphov till civilrättsligt ansvar, (i) för kommersiella ändamål, inklusive, men inte begränsat till, att skicka in material för att begära medel eller för att marknadsföra, annonsera eller begära försäljning av varor eller tjänster, (j) uppmana andra att ansluta sig till eller bli medlemmar i någon annan kommersiell onlinetjänst eller annan online- eller offlinegrupp eller -organisation, (k) låtsas vara en annan person eller enhet, inklusive genom att tillhandahålla oss med falska personuppgifter (inklusive ett falskt användarnamn) eller skapa ett konto för någon annan än dig själv, (l) skicka in en persons ID-handling eller känslig finansiell information, eller (m) bryta mot integritetspolicyn. Brott mot något av ovanstående kan resultera i omedelbar uppsägning av din licens att bereda åtkomst till eller använda webbplatsen och du även kan bli föremål för statliga och federala påföljder och andra rättsliga konsekvenser. Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att undersöka din användning av webbplatsen för att (1) avgöra om en överträdelse av användarvillkoren har ägt rum, eller (2) uppfylla tillämpliga lagar, förordningar, juridiska processer eller statliga krav.

INGET STÖD

Vi kontrollerar inte användarinnehållet som publiceras på webbplatsen och vi gör därför inga utfästelser eller garantier avseende användarinnehållet eller dess sanningsenlighet, äkthet, tillförlitlighet, integritet eller kvalitet. Vi avgör inte om användarinnehållet bryter mot andras rättigheter, och vi har ingen kontroll över huruvida användarinnehåll är av en art som du eller andra användare kan finna stötande. Användarinnehållet inkluderar åsikter, påståenden och annat innehåll från tredje parter, inte från oss. Du bekräftar och samtycker till att den information och de åsikter som uttrycks av dig och andra användare i användarinnehållet som visas på webbplatsen inte nödvändigtvis återspeglar våra åsikter eller de av våra innehållsleverantörer, annonsörer, sponsorer, eller anknutna eller relaterade enheter. Vi stöder eller uppmuntrar inte heller något användarinnehåll eller något annat innehåll som publiceras av dig eller någon annan användare på, eller som på annat sätt finns tillgängligt via, webbplatsen.

VÅR RÄTT ATT ANVÄNDA ANVÄNDARINNEHÅLL

Du behöver inte skicka in något till oss, men om du väljer att skicka användarinnehåll till webbplatsen kommer det att betraktas som generiskt och icke-konfidentiellt och kan användas av oss, våra dotterbolag eller andra utan begränsningar. Du intygar och garanterar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter i och i samband med användarinnehållet som du skickar in och att vår offentliga publicering och användning av användarinnehållet inte på något sätt kommer att inkräkta på eller bryta mot tredje parters rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, eventuella integritetsrättigheter, publicitetsrättigheter, upphovsrättigheter, avtalsrättigheter eller andra immateriella rättigheter eller äganderättigheter. Genom att skicka in, publicera, ladda upp, ändra eller på annat sätt tillhandahålla information, material eller annan kommunikation till oss, inklusive användarinnehåll, oavsett om det begärs eller inte, ger du oss och våra utsedda representanter avgiftsfri, fullt betald, obegränsad, världsomspännande, evig, oåterkallelig, icke-exklusiv och fullt överförbar, överlåtbar, underlicensierbar rätt och licens att använda, kopiera, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från, förbättra, distribuera, kommersialisera, utföra, eller visa sådant användarinnehåll (helt eller delvis) över hela världen, och/eller att införliva det i andra verk i någon form, media, eller teknik som nu är känd eller senare utvecklad för något ändamål, inklusive, men inte begränsat till, annonser och reklam, reproduktion, överföring, utgivning, sändning och publicering utan ytterligare samtycke från dig eller meddelande, fordran och/eller kompensation till dig eller någon tredje part. Du gör och ska härmed ge varje användare av webbplatsen en icke-exklusiv licens att bereda åtkomst till ditt användarinnehåll via webbplatsen, samt att använda, redigera, ändra, reproducera, distribuera, förbereda härledda verk av, visa och framföra sådant användarinnehåll. Vi och våra representanter har också rätt, men inte skyldigheten, att använda ditt användarnamn (och verkliga namn, bild, avbildning eller annan identifierande information, om den tillhandahålls tillsammans med användarinnehåll), stad och stat i samband med sändning, tryck, online eller annan användning eller publicering av ditt användarinnehåll. Vi och våra utsedda representanter kan använda eller på annat sätt överföra, ta bort eller radera allt användarinnehåll utan begränsningar. Användare av webbplatsen har inte rätt till någon som helst ersättning för vår användning, överföring eller radering av användarinnehåll. Trots detta ska personligt identifierbara uppgifter (om sådana finns) som ingår i användarinnehållet hanteras i enlighet med vår integritetspolicy.

ÖVERFÖRA MATERIAL

Du är underförstådd med att webbplatsens tekniska bearbetning och överföring kan innebära (a) överföringar mellan olika nätverk och (b) ändringar för att anpassa sig till anslutna nätverks eller enheters tekniska krav. Vi tar inget ansvar för radering eller underlåtenhet att lagra inlägg eller annan information som lämnats av dig eller andra användare av webbplatsen.

Du bekräftar att du inte kommer att alstra, samla in eller lagra information om användarna av webbplatsen eller användarinnehållet, eller använda sådan information för något ändamål som inte överensstämmer med webbplatsens ändamål, eller i syfte att överföra eller underlätta överföring av oönskad reklam, skräppost, massutskick via e-post eller kommunikation. Du får inte: (i) vidta åtgärder som ålägger eller kan ålägga (som bestäms av oss efter eget gottfinnande) en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur, (ii) störa eller försöka störa korrekt drift av webbplatsen eller någon verksamhet som bedrivs på webbplatsen, (iii) kringgå eventuella åtgärder som vi kan använda för att förhindra eller begränsa åtkomst till webbplatsen eller delar därav (eller andra konton, datorsystem eller nätverk som är anslutna till webbplatsen), (iv) använda någon typ av autosvar eller ”spam” på webbplatsen, (v) använda manuell eller automatiserad programvara, enheter, eller crawlers eller spindlar på webbplatsen, eller (vi) halstra eller kopiera innehåll från webbplatsen.

PRODUKTTILLGÄNGLIGHET

Tillgängligheten av de produkter och tjänster som beskrivs på webbplatsen och beskrivningarna av sådana produkter och tjänster kan variera beroende på plats och tidpunkt.

AUTOMATISK PÅFYLLNING

Denna webbplats kan ge dig möjligheten att prenumerera på automatiska påfyllningar av dina köp. Din prenumeration fortsätter tills du avbryter den. En återkommande betalning (för mängden av den produkt som valts för automatisk påfyllning) kommer automatiskt att debiteras från ditt kreditkort varje gång beställningen skickas. Leveransschemat följer den frekvens du begärde när du valde produkten. Det finns ingen minimiperiod för prenumerationen och ingen minsta köpskyldighet.

BESTÄLLNINGAR OCH FÖRBUD MOT ÅTERFÖRSÄLJNING

Trots att det är vår praxis att bekräfta beställningar via e-post, utgör mottagandet av en orderbekräftelse via e-post inte vårt godkännande av en beställning eller vår bekräftelse av att sälja en produkt eller tjänst. Vi förbehåller oss rätten, utan föregående meddelande, att begränsa den beställda kvantiteten av en produkt eller tjänst och/eller att vägra service till kunder. Vi kan också kräva verifiering av viss information innan vi godkänner och/eller skickar en beställning.

Du får inte köpa någon produkt från denna webbplats för återförsäljning av dig eller någon annan person. Priserna som visas på webbplatsen anges i amerikanska dollar och är endast avsedda giltiga och gällande i USA. Vi har rätt att neka eller annullera beställningar, inklusive, men inte begränsat till, beställningar där produkter säljs till ett felaktigt pris, oavsett om beställningen har bekräftats eller ditt kreditkort har debiteras. Om ditt kreditkort redan har debiterats för köpet och din beställning annulleras, kommer vi att utfärda en kredit till ditt kreditkortskonto.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Webbplatsen, och allt dess innehåll, inklusive men inte begränsat till artiklar, annan text, fotografier, bilder, illustrationer, grafik, videomaterial, ljudmaterial, inklusive musikkompositioner och ljudinspelningar, programvara, logotyper, titlar, karaktärer, namn, grafik och knappikoner, exklusive användarinnehåll (gemensamt kallat ”patentskyddat material”), skyddas av upphovsrätt, varumärkesskydd och andra lagar i USA, samt internationella konventioner och lagar i andra länder. Det egenutvecklade materialet ägs eller kontrolleras av L'Oréal eller av andra parter som har rättigheter till det av L'Oréal.

Om inte annat anges i dessa användarvillkor eller utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande får du inte, och samtycker till att du inte kommer att använda, publicera, reproducera, visa, offentligt framföra, skapa härledda verk från, dekonstruera eller dekompilera, demontera, distribuera, licensiera, överföra, sälja, kopiera, lägga upp, lägga i en databas, ladda upp, överföra eller modifiera det äganderättsskyddade materialet eller någon del därav, för något ändamål eller på något sätt, eller via en metod eller process som nu är känd eller senare utvecklats. Modifiering av material som förekommer på webbplatsen eller användning av sådant material för något annat ändamål är ett brott mot vår upphovsrätt och andra äganderättigheter.

ANSPRÅK GÄLLANDE UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG

L'Oréal respekterar andras immateriella rättigheter. Om du är en ägare av eller en representant för en upphovsrätt och tror att något användarinnehåll eller annat innehåll på webbplatsen gör intrång i upphovsrätten, kan du skicka in en anmälan enligt Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”) genom att förse vårt upphovsrättsombud med följande information skriftligen (se 17 U.S.C § 512(c)(3) för mer information):

  • En fysisk eller elektronisk underskrift från en person som bemyndigats att agera på uppdrag av ägaren till den exklusiva rätt som påstås ha utsatts för intrång.
  • Identifiering av det upphovsrättsskyddade verket som påstås ha utsatts för intrång eller, om flera upphovsrättsskyddade verk omfattas av samma anmälan, en representativ lista över verken.
  • Identifiering av materialet som påstås göra intrång eller vara föremål för intrångsaktivitet och som ska tas bort eller vars åtkomst ska upphävas, samt tillräcklig information för att vi ska kunna lokalisera materialet.
  • Rimligen tillräcklig information för att vi ska kunna kontakta dig, inklusive namn, adress och telefonnummer samt din e-postadress om en sådan finns tillgänglig.
  • Ett uttalande från dig om att du i god tro anser att den omtvistade användningen inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess representant eller lagen.
  • Ett uttalande, under ed, om att informationen i ovanstående meddelande är korrekt och att du är, eller är behörig att agera på uppdrag av ägaren av den exklusiva rätt som påstås ha utsatts för intrång.

Om du inte uppfyller alla krav som anges ovan finns det risk för att din DMCA-anmälan inte godkänns. Vårt utsedda upphovsrättsombud som tar emot meddelanden om påstådd överträdelse är:

DMCA Agent c/o L’Oréal USA Legal Department
10 Hudson Yards
501 West 30 Street
New York, NY 10001
[email protected]

 

Efter att ha mottagit en giltig anmälan om påstådd överträdelse kommer vi att behandla och undersöka anspråket och, om det är lämpligt, agera snabbt för att ta bort eller inaktivera åtkomst till det material som påstås göra intrång. Vi kommer också direkt att vidta rimliga åtgärder för att meddela användaren som har lagt upp materialet att det har tagits bort eller inaktiverats på din begäran.

Denna anmälningsprocess begränsar inte L'Oréals förmåga att utöva andra rättigheter eller vidta andra eventuella åtgärder i samband med intrångsanspråk.

Uppsägning av konto:

Det är vår policy att under lämpliga omständigheter avsluta konton eller inaktivera åtkomst för användare som upprepade gånger gör intrång i upphovsrättsligt skyddat material.

UPPSÄGNING AV KONTO

Om du gör upprepade intrång kan vi, under lämpliga omständigheter, avsluta ditt konto på webbplatsen och andra anslutna webbplatser. Om du tror att en användare har gjort upprepade intrång ska du följ anvisningarna ovan för att kontakta vårt upphovsrättsombud och förse tillräckligt med information för att vi ska kunna verifiera att användaren har gjort upprepade intrång.

TREDJE PARTERS WEBBPLATSER OCH LÄNKAR

Du kan länka till tredje parters webbplatser, tjänster eller internetresurser från webbplatsen, och tredje parters webbplatser, tjänster eller resurser kan innehålla länkar till webbplatsen (gemensamt kallade ”länkade webbplatser”). Vi ansvarar inte för innehåll, tillgänglighet, reklam, produkter, tjänster eller annat material på sådana länkade webbplatser, eller ytterligare länkar på webbplatserna, och tillägget av länkar till de länkade webbplatserna innebär inte att vi stöder eller godkänner något material som finns på, eller är tillgängligt via de länkade webbplatserna. Vi är inte under några omständigheter direkt eller indirekt ansvariga för din eller någon annan persons eller enhets förlust eller skada som uppstår i samband med, eller vid skapandet eller användningen av de länkade webbplatserna, eller informationen eller materialet som kan nås via dessa länkade webbplatser.

TREDJEPARTSSÄLJARE

Webbplatsen kan göra det möjligt för dig att beställa och motta produkter, information och tjänster från företag som inte ägs eller drivs av oss. Frågor om köp, betalning, garanti, försäkring, leverans, underhåll och annat som rör varor, tjänster, information, åsikter eller råd som beställts från eller mottagits av sådana företag är endast mellan dig och dessa företag. Vi stöder inte, garanterar och garanterar inte sådana produkter, information eller tjänster. Vi kommer inte att vara en del av eller på något sätt vara ansvariga för övervakningen av transaktioner mellan dig och tredjepartsleverantörer av sådana produkter, tjänster eller information, eller att säkerställa sekretessen av dina transaktioner.

Vi är en del av Amazon Services LLC Associates Program, ett anslutet reklamprogram som syftar till att hjälpa oss att få betalt för att länka till Amazon.com och anslutna webbplatser.

ANNONSER, SPONSRING, GEMENSAM MARKNADSFÖRING OCH ANDRA PARTNERSKAP

Vi kan visa annonser för varor och tjänster från tredje parter på webbplatsen, inklusive i samband med gemensam marknadsföring, sponsring och andra liknande partnerskap. Vi stöder, representerar och ansvarar inte för säkerheten, kvaliteten, korrektheten, tillförlitligheten, integriteten eller lagligheten av sådana annonserade varor eller tjänster.

TÄVLINGAR

Denna webbplats kan då och då innehålla tävlingar som erbjuder priser eller kräver att du skickar in material eller information om dig själv. Varje tävling har sina egna regler som du måste läsa och godkänna innan du kan delta.

EVENEMANG

Du kan bli inbjuden eller ombedd att delta i evenemang som vi sponsrar, eller evenemang som arrangeras av andra medlemmar och användare av webbplatsen som inte är förknippade med oss på något sätt (gemensamt kallade ”evenemang”). Ditt deltagande i alla evenemang sker på egen risk.

PERSONLIGA RÅDGIVNINGSTJÄNSTER VIA VIDEO

Denna webbplats kan ge dig möjligheten att använda en rådgivningsfunktion via video, antingen med hjälp av automatiserade verktyg, eller genom direkt rådgivning med en skönhetsexpert. Genom att använda den här tjänsten godkänner du till att vi kan aktivera din kamera för att ansluta till det virtuella prova-på-verktyget eller experten.

ANVÄNDNING AV PROGRAMVARA

Vi kan göra det möjligt för dig att ladda ned eller använda programvara. Sådan programvara kommer att omfattas av villkoren i dess medföljande licensavtal. Om inget licensavtal medföljer programvaran kommer följande licens, utöver de andra villkoren i dessa användarvillkor, att styra din användning av sådan programvara. Vi ger dig en personlig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar och begränsad licens att installera programvaran på en enda dator. Programvaran skyddas av upphovsrätt och andra lagar och avtal om immateriella rättigheter och ägs av oss eller våra leverantörer. Du får inte: (i) kopiera, sälja, omfördela, hyra ut, leasa eller på annat sätt överföra programvaran eller någon av de begränsade rättigheterna enligt detta avtal, (ii) införliva den eller någon del av den i en annan produkt, (iii) dekonstruera, dechiffrera, dekompilera eller ta isär programvaran eller på annat sätt försöka härleda källkoden eller underliggande idéer eller algoritmer i programvaran eller någon del av programvaran, inklusive, men inte begränsat till, någon app eller widget (utom där det uttryckligen tillåts enligt lag), (iv) exportera, återexportera, överföra och/eller lansera programvaran, tillhörande teknik eller någon produkt därav, för någon begränsad användning eller till något förbjudet land, enhet eller person (oavsett plats) utan vederbörligt tillstånd från USA:s och/eller en utländsk regering, (v) modifiera, översätta, anpassa eller skapa härledda verk från programvaran eller någon del av programvaran på något sätt eller ta bort äganderättsmeddelanden i programvaran. Du samtycker till att följa alla lagar och förordningar som gäller för din användning av programvaran. Du får inte tillåta eller hjälpa någon tredje part att göra någon av sakerna som förbjuds enligt denna punkt.

Vi kan automatiskt kontrollera din version av programvaran och uppdatera den för att förbättra dess prestanda och funktioner. Om du stänger ned programvaran under en automatisk uppdatering eller på annat sätt stör installationen av uppdateringen kan programvaran skadas och/eller sluta fungera.

UPPSÄGNING

Vi kan efter eget gottfinnande avsluta eller avbryta din åtkomst till webbplatsen, ta bort din profil och innehåll eller information som du har publicerat på webbplatsen, och/eller förbjuda dig att använda eller komma åt webbplatsen (eller någon del, aspekt eller funktion på webbplatsen) med eller utan skäl, när som helst och med eller utan föregående meddelande till dig. Denna uppsägning kan träda i kraft omedelbart och leda till förverkande och förstörelse av all information som är förknippad med dig och dina aktiviteter på webbplatsen. Om du vill avsluta ditt konto kan du göra det genom att följa instruktionerna på webbplatsen. Eventuella avgifter som betalas enligt detta avtal återbetalas inte. I händelse av uppsägning kommer du fortfarande att vara bunden av dina skyldigheter enligt dessa användarvillkor.

ALLMÄN INFORMATION OM TILLÄMPLIGA LAGAR

Vi kontrollerar och driver webbplatsen från våra kontor i delstaten New York i USA. Trots att vi inbjuder besökare från alla delar av världen att besöka webbplatsen, måste alla besökare vara underförstådda med att webbplatsen, samt alla aktiviteter på och genom webbplatsen, styrs av USA:s lagar samt lagarna i delstaten New York. Vi intygar inte att materialet på webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning på andra platser. Personer som väljer att använda webbplatsen på andra platser gör det på eget initiativ och ansvarar för att följa lokala lagar.

Du samtycker till att lagarna i delstaten New York, med undantag för dess lagvalsregler, samt dessa användarvillkor, vår integritetspolicy och alla andra policyer som från tid till annan publiceras på webbplatsen och gäller för din användning av webbplatsen ska styra din användning av webbplatsen. Observera att din användning av webbplatsen kan vara föremål för andra lokala, statliga, nationella och internationella lagar. Du samtycker uttryckligen till att den exklusiva jurisdiktionen för alla anspråk eller tvister med oss (eller något av våra dotterbolag), eller som på något sätt relaterar till din användning av webbplatsen, är domstolarna i delstaten New York. Du samtycker även och ger ditt uttryckliga medgivande till utövandet av den personliga jurisdiktionen i domstolarna i delstaten New York i samband med en sådan tvist och inklusive eventuella anspråk som involverar oss eller våra filialer, dotterbolag, anställda, entreprenörer, tjänstemän, styrelseledamöter, teleoperatörer och innehållsleverantörer.

SKILJEDOM

Genom att använda denna webbplats samtycker du till att L'Oréal USA eller något av dess dotterbolag efter eget gottfinnande kan kräva att: (1) alla tvister och orsaker till talan relaterade till eller i samband med dessa villkor, webbplatsen, och relaterade anbud ska lösas enski

Orientation message
For the best experience, please turn your device